Toelichting bij aanvraagformulier feestloket


Deze pagina bevat nuttige informatie voor de organisatie van evenementen. Het formulier om toelating voor een evenement aan te vragen en om materialen uit te lenen vindt u hier.

Promotie en publiciteit

UiTdatabank

Activiteiten die ingevoegd worden in de UiTdatabank (www.uitdatabank.be) worden in de activiteitenkalender van het infoblad Blik, op de gemeentelijke website, op de Facebookpagina UiT in Opglabbeek en in de nieuwsbrief UiT in Opglabbeek opgenomen.

Infoborden

Op vijf locaties zijn er gemeentelijke infoborden:

 • Sporthal
 • Kerkplein Louwel
 • Kerkplein Nieuwe Kempen
 • Weg naar As
 • Weg naar Zwartberg

De borden zijn 2,40 meter breed en 1 meter hoog en worden dubbelzijdig bedrukt. Het kost 20 euro per bord om hiervan gebruik te maken. Voor erkende verenigingen kan dat eenmaal per jaar gratis.

Iedere aanvrager moet de activiteit voor de aanvraag al hebben toegevoegd aan de UiTdatabank. Op die manier vinden de geïnteresseerden ook altijd de juiste info als ze online naar meer uitleg zoeken.

U kunt zelf de lay-out maken of de lay-out laten uitvoeren door onze diensten. In beide gevallen is de contactpersoon Björn Bours: 089 81 09 10, bjorn.bours@opglabbeek.be.

Als u zelf voor de lay-out zorgt, moet dit aangeleverd worden als volgt:

Ontwerp met enkel tekst of logo’s:

 • als vectorbestand (.eps of .ai).
 • de tekst moet naar contouren geconverteerd zijn voor het behoud van lettertype

Ontwerp met foto en/of tekst:

 • als fotobestand (.pdf- of een .jpg-bestand)
 • resolutie van minstens 72 DPI en maximum 200 DPI.

De lay-out moet op ware grootte (2,4m breed x 1m hoog) ontworpen zijn.

U kunt uw aanvraag indienen via het webformulier.

Eigen infoborden

Om eigen infoborden langs gewestwegen te mogen plaatsen, moet de aanvraag eerst goedgekeurd worden door het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer. Dat neemt enige tijd in beslag, waardoor de aanvraag en het ontwerp van de borden 8 weken op voorhand bezorgd moeten worden aan de gemeente. De gewestwegen in Opglabbeek zijn Weg naar Bree, Weg naar As (N730), Weg naar Meeuwen en de Weg naar Zwartberg (N76). Het aantal infoborden is beperkt tot 2 per rijrichting per hoofdweg. Eigen infoborden moeten op zichzelf staan. Ze mogen niet bevestigd worden aan openbare infrastructuur (verkeersborden, verlichtingspalen, bomen, …). De infoborden mogen ten vroegste 14 dagen voor de activiteit geplaatst worden en moeten binnen 48 u na de activiteit verwijderd worden.

Flyers uitdelen

Flyers uitdelen op openbaar terrein kan enkel na toestemming van de burgemeester. De aanvraag dient minstens een maand op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden met:

 • Vermelding van de verantwoordelijke (uitgever) van de publiciteit en diens contactgegevens;
 • Vermelding en duiding van eerder verkregen vergunningen dienaangaande;
 • Vermelding van plaats van verspreiding.

De verdeler van de flyers is verplicht om binnen een straal van 100 m rond ieder verdeelpunt weggeworpen flyers op te ruimen. 

Geluidswagen of publiciteitskaravaan

Als er muziek wordt gebruikt bij de aankondiging via een geluidswagen, moet hiervoor sabam betaald worden. Geluidswagens mogen in de periode van 1 oktober tot 31 maart ingeschakeld worden tussen 8.00 en 18.00 u, in de periode van 1 april tot 30 september kan dit tot 20.00 u. Hierbij geldt de beperking tot 90 decibel.

Sluitingsuur

Publieke activiteiten in feestzalen, private ruimtes, tenten of openlucht moeten ten laatste eindigen om 03.00 uur. Het politiereglement stelt dat hierop geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Het naleven van het sluitingsuur verloopt als volgt:

 • De organisator hangt voor aanvang affiches uit die de bonnenstop, de toogsluiting en het einduur vermelden. 
 • 02.30 uur: aankondiging dat de muziek stopt en de toog sluit om 2.45 uur.
 • 02.45 uur: stopzetting van muziek en sluiting van toog.
 • 03.00 uur: einde activiteit.

Overlastbeperking

Informeer de buurt enkele dagen op voorhand over de activiteit. Dat kan met een briefje in de brievenbus. Vermeld ook zeker een gsm-nummer waarop je bereikbaar bent tijdens de activiteit.

Organiseer je een fuif of festival? Werk dan met het ‘buiten is buiten-principe’: wie betaald heeft en terug naar buiten gaat, moet opnieuw betalen om terug binnen te mogen. Zo voorkom je dat bezoekers de hele avond door de buurt heen wandelen en afval achter laten.

Hou het geluidsniveau in de gaten, zorg voor een aangenaam volume binnen en een aanvaardbaar volume buiten. Ga indien nodig in gesprek met de buren. 

Opruimen van de omgeving

De omgeving rondom de locatie van je activiteit (straal +- 100 m) dient ten laatste 12 uur na afloop van je activiteit opgeruimd te zijn. Afval is een rechtstreeks gevolg van je activiteit en haar bezoekers, daarom is het de taak van de organisatoren om de omgeving ook op te ruimen.

Muziek

Bij muziek van geluidsniveau ≤ 95 dB(A)LAeq,15min horen volgende maatregelen:

 • Geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel
 • OF een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Bij muziek van geluidsniveau ≤ 100 dB(A)LAeq,60minhoren volgende maatregelen:

 • Geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel
 • OF een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient
 • Registreren van het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd.
 • Geregistreerde meetgegevens minstens één maand bijhouden.
 • Gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek.

Sabam

Wie auteursrechtelijk beschermde werken gebruikt in een publiek toegankelijke plaats moet hiervoor auteursrechten (sabam) betalen. De aangifte dient minstens 10 dagen voor de activiteit ingediend te worden bij sabam (Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel - contact@sabam.be). Meer info, de tariefberekening en de nodige formulieren vindt u via www.sabam.be.      

Billijke vergoeding

Wie auteursrechtelijk beschermde werken gebruikt in een publiek toegankelijke plaats, moet hiervoor tevens uitvoerrechten (billijke vergoeding) betalen. De aangifte moet minstens 5 werkdagen voor de activiteit ingediend worden bij Outsourcing Partners (Postbus 181 te 9000 Gent, 070 66 00 16 - 070 66 00 12). Meer info, de tariefberekening en de nodige formulieren vindt u via www.bvergoed.be.  

Voor alle gemeentelijke culturele infrastructuur wordt een jaartarief betaald. Gebruikt u een andere zaal, vraag dit dan eerst na bij de zaalverantwoordelijke.

De aanvraagformulieren voor billijke vergoeding kunt u ook opvragen via het feestloket.

Alcohol

Als organisator mag u geen alcohol serveren aan iemand jonger dan 16 jaar. Sterke drank mag u niet schenken aan minderjarigen, dus ook niet aan jongeren tussen 16 en 18 jaar. Voor het schenken van sterke dranken* tijdens een openbaar evenement heeft de organisator een vergunning nodig. Die wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen. Je vraagt de vergunning aan via het feestloket.

U mag evenmin drank bieden aan iemand waarvan u ziet dat hij/zij al dronken is.

Dit wordt best via affiches aan de toog kenbaar gemaakt.

* Sterke drank verwijst naar gedistilleerde of gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten. Met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank (alcoholpops en cocktails). Ook niet-gedistilleerde drank, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol % wordt gezien als sterke drank.

Rookverbod

Er is een absoluut rookverbod in alle openbare gebouwen, dus ook in alle fuifzalen. Zorg altijd voor een rookzone buiten. 

Eetwaren

Houd rekening met de veiligheid bij het schenken van warme eetwaren op (gas)vuren. Meer info over voorschriften over eetwaren vindt u via de Eetwareninspectie Limburg (G. Ver-wilghensingel 75 bus 8 te 3500 Hasselt,  01122 77 55 -  01123 34 27).

Security / toegangscontrole

De toegangscontrole bij activiteiten is streng gereglementeerd. Voor activiteiten waarbij minstens 300 bezoekers verwacht worden, is het aanbevolen om een externe bewakingsfirma in te schakelen.

De organisatie mag de toegang niet weigeren aan personen omwille van afkomst, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, bepaalde overtuiging, eerdere vechtpartijen of incidenten. Er zijn wel geldige argumenten om iemand te weigeren in volgende gevallen:

 • Bij privéfeesten. Bij openbare feesten hebben niet-leden wel recht op toegang.
 • Bij volle bezetting van de ruimte.
 • Bij overdreven alcoholgebruik, bij drugsgebruik of verkoop ervan.
 • Bij wapenbezit, gewelddadigheid of het lastigvallen van andere bezoekers.
 • Bij onaangepaste kledij mits dit vooraf duidelijk kenbaar gemaakt is in publicaties.

Bij het weigeren van een persoon, mag de organisatie of security nooit geweld uitoefenen.

Vrijwilligers vanuit de eigen vereniging

Verenigingen hebben de mogelijkheid om met eigen leden de veiligheid te verzekeren bij activiteiten, mits volgende voorwaarden:

 • Dit mag uitsluitend voor persoonscontrole en verkeersbegeleiding.
 • Enkel met leden van de organiserende vereniging (of aanwijsbare band, bv. familielid van een lid, oudervereniging bij school, …).
 • Er mag geen vergoeding of fooi gegeven worden, ook niet in natura.
 • Vrijwilligers moeten aan volgende persoonsvoorwaarden voldoen: geen veroordelingen hebben opgelopen, tenminste 3 jaar een hoofdverblijfplaats in België hebben, minimum 18 jaar oud zijn (21 jaar voor leiding vrijwilligersteam), geen lid (geweest) zijn van een politiedienst of het leger.
 • De personen die professionele bewakingsopdrachten uitvoeren kunnen dit niet ook als vrijwilliger doen.

Verzekeringen

Vrijwilligersverzekering

Een organisatie kan via het feestloket bij de provincie voor maximum 200 vrijwilligersdagen een verzekeringspolis afsluiten. De eerste 100 dagen zijn gratis, de volgende 100 zijn betalend (€ 30). Per vrijwilliger wordt 1 dag geteld. 

Meer info over de vrijwilligersverzekering vindt u via www.limburg.be/vrijwilligers.

Contractuele aansprakelijkheid

Als u een zaal of materialen huurt, dan wordt er verwacht dat u die na afloop in dezelfde staat achterlaat als voor de activiteit. Als er schade is, dan wordt de huurder vermoed aansprakelijk te zijn.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Het is aanbevolen om een verzekeringspolis ‘burgerlijke aansprakelijkheid' af te sluiten voor de schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van een vrijwilliger werd toegebracht aan derden. In de meeste gevallen wordt deze schade immers niet gedekt door de klassieke ‘familiale’ polis.  Zonder bijkomende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan de organisator opdraaien voor schade die voortvloeit uit de organisatie. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt twee soorten schade: materiële schade aan derden en lichamelijke schade. Materialen die u ter beschikking hebt, worden dus niet gedekt door deze verzekering.

Verzekering lichamelijke ongevallen

Bij de organisatie van een evenement komen de risico’s op ongevallen om het hoekje loeren. Zeker bij de opbouw of afbraak lopen vrijwilligers risico’s. Het is aanbevolen om hiervoor een ongevallenverzekering af te sluiten.

Brandverzekering

Wie een zaal huurt, informeert bij de zaaluitbater best of er een brandverzekeringspolis werd afgesloten. In het contract met de zaaluitbater moet vermeld staan dat de eigenaar ‘afstand van verhaal’ doet ten aanzien van de inrichters. Deze clausule voorziet dat indien brand ontstaat op een moment dat het gebouw of delen ervan verhuurd wordt, toch de brandpolis van de eigenaar van toepassing is. Voor gemeentelijke infrastructuur is dit in orde.  

Als er geen “afstand van verhaal” voorzien is in de brandpolis van de eigenaar, dan is het aanbevolen dat u zelf een aparte brandpolis afsluit voor de periode waarin u gebruik maakt van de zaal, en voor de inboedel. 

Verzekering Alle Risico’s

Met deze verzekering kunt u voorwerpen laten verzekeren tegen risico’s als vandalisme en diefstal.

Veiligheid

Van de elektrische installaties is er een keuringsverslag nodig. De zaaluitbater moet dit kunnen voorleggen indien nodig. Is de activiteit in een tent of openlucht, dan neemt u best contact op met een keuringsinstantie.

Voor grote evenementen kan een overleg met de brandweer en/of politie noodzakelijk zijn.

Houd rekening met volgende bepalingen rond het maximum aantal toegestane personen:

 • Zittend publiek: maximum 1,5 persoon per m².
 • Staand publiek: maximum 3 personen per m².
 • Per toegelaten persoon moet er minimum 1cm nooduitgang zijn en
  • tot 100 personen minimum 1 nooduitgang.
  • tot 500 personen minimum 2 nooduitgangen.
  • tot 1000 personen minimum 3 nooduitgangen.
  • per begonnen schijf van 1000 bijkomende personen 1 extra nooduitgang.

Controleer vooraf:

 • De EHBO-koffer en nuttige telefoonnummers.
 • Het aantal brandblussers.
 • De noodverlichting.
 • De evacuatiewegen en het evacuatieplan.
 • Het omroepsysteem.
 • De nood aan Rode of Vlaamse Kruis, security, parkeerwachters.

De veiligheid van materiaal, stellingen, tribunes, tenten

Gebruik van de openbare weg

De organisatie dient ten laatste 2 dagen vooraf alle betrokken bewoners schriftelijk op de hoogte te stellen van de gewijzigde verkeersomstandigheden.

De technische dienst plaatst de nadar en signalisatie naast de rijbaan.  De organisatie staat zelf in voor het op de weg plaatsen (volgens signalisatieplan) en weer opruimen na het evenement.

Wandeling - fietstocht - mountainbiketocht - rit met moto

Bij fietstochten en ritten met moto’s met meer dan 50 deelnemers, moeten 2 wegkapiteins aanwezig zijn. Een groep fietsers van meer dan 50 personen moet vooraan en achteraan begeleid worden door een volgwagen met een speciaal bord op.

 • Een wegkapitein is minstens 21 jaar en draagt rond de linkerarm een band met de nationale driekleur.
 • Bewegwijzering mag niet aangebracht worden op verkeersborden. Op kruispunten mag de aangebrachte bewegwijzering in geen geval het zicht belemmeren.
 • Mountainbiketochten die afwijken van het standaardparcours, hebben toestemming van Natuur en Bos (011 74 25 00) nodig. Dit geldt ook voor activiteiten in het bos tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's morgens.

Kampvuur - Woudlopersvuur - Kerstboomverbranding - Sint-Maartensvuur - Vuurwerk

Het is verboden vuur te maken:

 • In een bos.
 • In een straal van 100 m rond het bos.
 • In een straal van 100 m rond begroeiing (struiken, velden, hooistapels, vlas, …).
 • In een straal van 100 m rond gebouwen.
 • Bij extreme droogte.

Sprokkelhout bestaat uit losliggende takken op de grond.  U mag niet zelf bomen kappen of takken zagen of afbreken.

De burgemeester, boswachter of brandweer kan steeds uit veiligheidsoverwegingen (bv. bij droogte, krachtige wind, storm of onweer, …) de activiteit verbieden. 

  Basisvoorwaarden om brandgevaar te voorkomen:

 • Enkele emmers water (of desnoods zand), een aangesloten waterspuit én blusapparatuur moeten binnen handbereik gehouden worden.
 • Brandbare stoffen (bv. om het vuur aan te steken) moeten op voldoende afstand van het vuur gehouden worden.
 • Het brandende of smeulende vuur mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.
 • Verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten als u het vuur niet meer onder controle hebt.
 • Gebruik enkel droge stenen, maar nooit stenen uit het water of leistenen om het vuur af te bakenen. Het vocht in die stenen kan bij verhitting sneller uitzetten dan de steen zelf en bijgevolg de steen doen springen.

Vuurwerk is streng gereglementeerd in een KB van 1/2/2000 en in een ministerieel besluit van 3/2/2000. Meer info vindt u via www.economie.fgov.be.

Vuurwerk wordt onderverdeeld in ontploffend of knalvuurwerk en siervuurwerk. Knallend vuurwerk (o.a. klappers) kan enkel gekocht worden mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.  

Er is een volledige oplijsting van verboden vuurwerk voor particulieren. O.a. bommen, vuurpijlen en Romeinse kaarsen, fonteinen en geweerklappers behoren hiertoe.  

Het is verboden, zowel op de openbare weg of aanpalende plaatsen als op private domeinen en binnenkoeren, om eender welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal-en rookbussen te laten ontploffen, uitgezonderd op oudejaarsavond.

De burgemeester kan toelating geven tot het afsteken van vuurwerk.

Brandwonden:

 • Eerst water, de rest komt later!  Laat minstens 10 minuten afkoelend water over de brandwonde lopen. Lauw water is beter dan heel koud water, omdat dit langer vol te houden is.

Subsidies

Vraag ten minsten 4 weken voor de activiteit uw subsidie aan. Download de aanvraagformulieren.

Uitleenmaterialen

Gebruikersgroep 1:

 • Erkende verenigingen, aangesloten bij één van de erkende Opglabbeekse adviesraden
 • Wijk- en buurtcomités
 • Religieuze instellingen
 • Scholen uit Opglabbeek
 • AGB-Opglabbeek
 • Gemeentelijke diensten en samenwerkingsverbanden met gemeentelijke diensten
 • Verenigingen met sociale doelstellingen
 • Adviesraden
 • OCO voor de eigen activiteiten
 • Occasionele verenigingen waarmee de gemeente een al dan niet tijdelijke samenwerkingsovereenkomst heeft onder de vorm van projectsubsidies(voorbeeld Skaters, Rocklouwel, …)
 • Hogere overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan Opglabbeek deel uitmaakt.

Gebruikersgroep 2:

 • Niet-Opglabbeekse verenigingen, die in Opglabbeek een evenement organiseren
 • Opglabbeekse verenigingen, niet aangesloten bij één van de erkende Opglabbeekse adviesraden

Gebruikersgroep 3:

Opglabbeekse bedrijven:

Kunnen enkel nadar ontlenen per aanhangwagen van 20 of 80 stuks en tegen betaling van een retributie.

Gebruikersgroep 4:

Andere gemeentebesturen:

Omliggende gemeentebesturen kunnen gratis materiaal lenen. De materialen moeten afgehaald en teruggebracht worden door de technische dienst van de betrokken gemeente.

Gebruikersgroep 5 :

Particulieren:

Kunnen  enkel volksspelen ontlenen.

Materiaal

Aantal

Door ons geleverd

Door ons geplaatst

Zelf af te halen in

Waarborg 1

Groep 1

Waarborg 2

Groep 2

Kostprijs 1

Groep 1

Kostprijs 2

Groep 2

Terreinmaterialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadar 250cm

80

X

 

 

€ 0,00

€ 25

€ 0,00

€ 2,00/stuk

Nadar 220cm

 

215

 

X

 

 

 

€ 0,00

€ 25(ook voor groep3)

€ 0,00

€ 2,00/stuk(ook voor groep3)

Podiumdelen 122x244cm; hoogtes : 70, 74, 78, 82 en 86 cm (oud, houten)

 

24

X

X

 

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 5,00/stuk

nvt

Trap100 cm hoog en 70 cm breed

1

X

X

 

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 5,00/stuk

nvt

Podiumdelen 100x200cm; hoogtes : 40, 60, 80 en 100 cm

 

21

X

X

 

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 5,00/stuk

nvt

Trap 100 cm hoog, 20, 40, 60 en 80 cm hoog

1

X

X

 

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 5,00/stuk

nvt

Doorgeeftoog (alu nadar 215 x 112cm + alu tablet  200 x 30cm

6

X

 

 

€ 0,00

€ 0,25/stuk

€ 0,00

€ 5,00/stuk

Tafels en schragen 300x78cm

9

X

 

 

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Spreekstoel (is ter plaatse in Troempeelke en den Ichter)

2

 

 

UiTbalie

€ 0,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 0,00

Vuilcontainer 120 liter

20

X

 

 

€ 0,00

€ 12/stuk

€ 5,00/lediging

€ 5,00/lediging

Grote vuilcontainer vrachtwagen (alleen uitzonderlijke evenementen)

1

X

X

 

€ 25

€ 25

€ 100,00/ lediging

€ 100,00/ lediging

Brandblusapparaten 6kg ABC

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

€ 0,00

Bij leegspuiten € 120 boete

Bij leegspuiten € 120 boete

Vuurkorven

5

X

 

 

€ 0,00

€ 10,00/stuk

€ 0,00

€ 4,00/stuk

Sanitaire en elektrische materialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektriciteitsaansluiting/verbruik

1

X

 

 

€ 10,00

€ 10,00

€ 50/forfaitair

€ 50/forfaitair

Waterkraan op brandkraan plaatsen (Dorpsplein en Sportzone)

1

X

 

 

€ 25,00

€ 25,00

Kosten verbruik

Kosten verbruik

Watermeter (standpijp)

1

X

X

 

€ 50,00

€ 50,00

Kosten verbruik

Kosten verbruik

Waterslang 50m

1

X

X

 

€ 25

€ 25

€ 0,00

€ 0,00

Waterslang 100m op wielhaspel

1

X

X

 

€ 25

€ 25

€ 0,00

€ 0,00

WC-wagen (3 dames, 1 heren, 3 urinoirs) aanwezigheid vereist van water-, elektriciteits- en rioolaansluiting

1

X

X

 

€ 250

€ 250

€ 0,00

€ 100

Paddenstoel 63 A met 8 stop-contacten (4x230V, 2x16A en 2x32A)

1

X

 

 

€ 250

€ 250

€ 0,00

€ 100,00

Verdeelkast 32 A 230 V met 12 stopcontacten (voeding 3x400V)

1

X

 

 

€ 250

€ 250

€ 0,00

€ 100,00

Verlengkabel 25m  63A/400V

2

X

 

 

€ 50

€ 50

€ 0,00

€ 15,00/stuk

Verlengkabel 50m  32A/400V

2

X

 

 

€ 100

€ 100

€ 0,00

€ 15,00/stuk

Projectie- en geluidsmaterialen

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD-projector

1

 

 

UiTbalie

€ 250

€ 250

€ 0,00

€ 50

Overheadprojector

1

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Projectiescherm 1,60m x 1,60m

1

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Versterkerset  met luidsprekers

2

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Losse DVD-speler in flightcase

1

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Microfoon met microkabel

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Verlengkabel microfoons

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Microstatief

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Microstatief – tafelmodel

2

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Statieven voor luidsprekers

2

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Tentoonstellingspanelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentoonstellingspanelen, 200x103cm

30

X

 

 

€ 0,00

€ 3/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Signalisatiematerialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaarheidsets (10 hesjes, 2 signalisatielampen ‘zonder batterijen’,  2 signalisatiebordjes, 4 armbanden wegkapitein)

3

 

 

UiTbalie

€ 0,00

€ 5/stuk

€ 0,00

€ 12/stuk

Veiligheidshesjes

10

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Veiligheidsarmbandjes

50

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Signalisatielampen ‘zonder batterij’

3

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Signalisatiebordjes

20

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Hesjes ‘fuifsteward’

15

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Bandjes wegkapitein

3

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Pictogrammen voor aanduiding brandblussers

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Pictogrammen voor aanduiding nooduitgang

4

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Pictogrammen voor aanduiding richting nooduitgang

10

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Veiligheid en EHBO                
Automatische Externe Defibrillator 1     UiTbalie € 250,00 Niet beschikbaar €0,00 nvt

Vlaggenmasten en vlaggen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaggenmasten aluminium

6

X

 

 

€ 5/stuk

€ 5/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlaggenmasten hout

4

X

 

 

€ 2,50/stuk

€ 2,50/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlag Opglabbeek (zonder mast)

5

 

 

UiTbalie

€ 5/stuk

€ 25/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlag Limburg (zonder mast)

5

 

 

UiTbalie

€ 5/stuk

€ 25/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlag Vl. Gemeenschap (zonder mast)

5

 

 

UiTbalie

€ 5/stuk

€ 25/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlag België (zonder mast)

5

 

 

UiTbalie

€ 5/stuk

€ 25/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Vlag Europa (zonder mast)

5

 

 

UiTbalie

€ 5/stuk

€ 25/stuk

€ 0,00

€ 0,00

Keukenmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

Tassen en ondertassen 25-delig

6

X

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Perculators (inhoud 80 tassen)

2

X

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Wijnglazen

80

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Champagneglazen

80

 

 

UiTbalie

€ 0,00

Niet beschikbaar

€ 0,00

nvt

Sportmaterialen

 

 

 

 

 

 

 

 

Judomatten

80

 

 

Sporthal

€ 100

€ 100

€ 2,00/stuk

€ 2,00/stuk

Balletvloer

 

 

 

Sporthal

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

Oude volksspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Hamertjesspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Hoefijzerwerpen

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Kegelen

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Indoor Kubbspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Mannetjesspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Pierbol

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Pietjesbak

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Ringsteken

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Sjoelbak

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Tafelkegelspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Tonspel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Toptafel

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Trou-madame

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Touwtrekken

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Zaklopen

 

 

 

Sporthal

€ 25

€ 25

€ 4/stuk

€ 4/stuk

Nuttige links

 1. www.feestloket.be – alles over feestloketten met o.a. Limburgse fuifkalender
 2. www.fuifpunt.be – alles over organiseren van fuiven en feesten met nuttige tips en weetjes
 3. www.sabam.be – alles over sabam
 4. www.bvergoed.be alles over billijke vergoeding
 5. www.vigilis.be – alles over de bewakingswet en security
 6. www.formaat.be Formaat, jeugdhuiswerk Vlaanderen, on-line berekening sabam
 7. www.limburg.be/jeugd – provinciale jeugddienst
 8. www.limburg.be/vrijwilligers – alles over vrijwilligerswerk en verzekering
 9. www.wegen.vlaanderen.be – alles over gewestwegen
 10. www.natuurenbos.be alles over natuur en bos
 11. www.ecofest.be – alles over duurzaam feesten
 12. www.brandveilig.be – alles over brandveiligheid en brandnormen
 13. www.economie.fgov.be – alles over vuurwerk